Pretensioonide esitamise kord

1. Kuldan kauplustes müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Kuldan Trading OÜ poole, saates e-kirja aadressile info@kuldan.ee või helistades telefonil: +372 6 143 143
3. Kui Kuldan kauplusest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
4. Müüja vastab tarbija esitatud kaebustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
5. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
6. Müüja ei vastuta tellitud toodetel tekkinud kahjude eest mis on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure)
7. Tarbijal on õigus vaidluste lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole – aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117; tel: 3201 920; e-post: avaldus@komisjon.ee; täiendav info tarbijavaidluste komisjoni kohta: www.komisjon.ee.

Privaatsuse poliitika

Kuldan isikuandmete töötlemise vastutavaks töötlejaks on: Kuldan Trading OÜ, Narva mnt 13a, Tallinn 10151.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Kuldan kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.

Kuldan kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Kuldan tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679. Kuldan rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Kuldan halduskeskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Kuldan rakendab kõiki turvameetmeid (s.h. füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Kuldan klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

1. Milliseid andmeid kogutakse?

informatsioon, mida te ise edastate püsikliendiks või e-poe kasutajaks registreerudes (sh. ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, ostuajalugu);

informatsioon, mida edastate meile seoses kaupade/teenuste tellimise ja e-maili teel saadetavate teadetega;

muu informatsioon, mida te Kuldan-le edastate.

Kuldan veebilehe külastamisel kogutakse külastaja kohta järgmiseid isikustamata andmeid:

informatsioon veebilehe kasutamise kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;

Andmeid kogutakse veebilehe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

2. Isikuandmete kasutamine

Kuldan võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

ostu-müügi lepingu täitmiseks

veebilehe haldamiseks;

veebilehe kohandamiseks teie vajadustega;

võimaldamaks teile juurdepääsu veebilehe teenustele ja nende kasutamisele;

teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;

teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;

teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-posti teel;

teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie kaupadega seotud kaebustega tegelemiseks;

saatmaks teile regulaarselt e-kirju meie uute toodete, eripakkumiste või muu info kohta, mis meie arvates võiks teile huvi pakkuda, kasutades teie poolt antud e-posti aadressi;

samuti kasutamaks teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

4. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Kuldan püsikliendiks registreerunud isikute andmeid säilitatakse tähtajatult. Kuldan veebilehe isikustamata tehnilisi veebilehel kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

5. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Kuldan on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Kuldan poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Kuldan ostude raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

Kuldan kliendi tellimusel osutab Kuldan tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

Kui püsikliendiprogrammiga liitunud klient andnud vastava nõusoleku, võib Kuldan kliendi paremaks teenindamiseks avaldada koostööpartneritele kliendi e-posti aadressi. Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta.

6. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

Kuldan kauplustes registreerunud püsikliendil on õigus tutvuda, muuta/parandada enda isikuandmeid Kuldan kauplustes või saates päring e-posti aadressil info@Kuldan.ee

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja lõpus asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. Kuldan teostab vastava toimingu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Kuldan-i, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Kuldan veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@Kuldan.ee.